Logo
Logo

danh sách VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Đơn vị ban hành Số hiệu
văn bản
Nội dung Ngày
áp dụng
Thao tác
Chính Phủ 91/NĐ-CP Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 01/10/2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 35/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình 11/11/2019
Chính phủ 85/2014/NĐ-CP Nghị định số 85/2014/NĐ-CP về quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 01/11/2014
Chính phủ 13/2012/NĐ-CP Nghị định ban hành Điều lệ sáng kiến 25/04/2012
Bộ Khoa học và Công nghệ 18/2013/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ 25/09/2013
Bộ Nội vụ 12/2019/TT-BNV Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 01/01/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 12/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Điều lệ sáng kiến tỉnh Quảng Bình 18/04/2014
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 2509/QĐ-UBND Quyết địn Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 19/09/2022
Sở Nội vụ 1878/SNV-TĐKT V/v hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 21/10/2022
Quốc hội 06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 01/01/2024
Chính phủ 98/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 01/01/2024