Logo

THI ĐUA KHEN THƯỞNG -

danh sách tài khoản đăng nhập phần mềm

STT Tên đơn vị Tên tài khoản Tên đăng nhập Thao tác
1 UBND tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình quangbinh Đăng nhập
2 UBND thành phố Đồng Hới UBND thành phố Đồng Hới qbtpdonghoi Đăng nhập
3 Sở Tài chính Sở tài chính tỉnh Quảng Bình qbstaichinh Đăng nhập
4 Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh qbthanhtra Đăng nhập
5 UBND thị xã Ba Đồn UBND thị xã Ba Đồn qbtxbadon Đăng nhập
6 UBND Huyện Bố Trạch UBND huyện Bố Trạch qbhbotrach Đăng nhập
7 UBND huyện Lệ Thủy UBND huyện Lệ Thủy qbhlethuy Đăng nhập
8 UBND Huyện Minh Hoá UBND huyện Minh Hóa qbhminhhoa Đăng nhập
9 UBND huyện Quảng Ninh UBND huyện Quảng Ninh qbhquangninh Đăng nhập
10 UBND Huyện Quảng Trạch UBND huyện Quảng Trạch qbhquangtrach Đăng nhập
11 UBND Huyện Tuyên Hoá UBND huyện Tuyên Hóa qbhtuyenhoa Đăng nhập
12 UBND Xã Cảnh Dương UBND Xã Cảnh Dương qtcanhduong Đăng nhập
13 UBND Xã Cảnh Hóa UBND Xã Cảnh Hóa qtcanhhoa Đăng nhập
14 UBND Xã Liên Trường UBND Xã Liên Trường qtlientruong Đăng nhập
15 UBND Xã Phù Hóa UBND Xã Phù Hóa qtphuhoa Đăng nhập
16 UBND Xã Quảng Châu UBND Xã Quảng Châu qtquangchau Đăng nhập
17 UBND Xã Quảng Đông UBND Xã Quảng Đông qtquangdong Đăng nhập
18 UBND Xã Quảng Hợp UBND Xã Quảng Hợp qtquanghop Đăng nhập
19 UBND Xã Quảng Hưng UBND Xã Quảng Hưng qtquanghung Đăng nhập
20 UBND Xã Quảng Kim UBND Xã Quảng Kim qtquangkim Đăng nhập
21 UBND Xã Quảng Lưu UBND Xã Quảng Lưu qtquangluu Đăng nhập
22 UBND Xã Quảng Phú UBND Xã Quảng Phú qtquangphu Đăng nhập
23 UBND Xã Quảng Phương UBND Xã Quảng Phương qtquangphuong Đăng nhập
24 UBND Xã Quảng Tiến UBND Xã Quảng Tiến qtquangtien Đăng nhập
25 UBND Xã Quảng Tùng UBND Xã Quảng Tùng qtquangtung Đăng nhập
26 UBND Xã Quảng Thạch UBND Xã Quảng Thạch qtquangthach Đăng nhập
27 UBND Xã Quảng Thanh UBND Xã Quảng Thanh qtquangthanh Đăng nhập
28 UBND Xã Quảng Xuân UBND Xã Quảng Xuân qtquangxuan Đăng nhập
29 UBND Thị trấn Hoàn Lão UBND Thị trấn Hoàn Lão bthoanlao Đăng nhập
30 UBND Thị trấn Phong Nha UBND Thị trấn Phong Nha btphongnha Đăng nhập
31 UBND Thị trấn Nông Trường Việt Trung UBND Thị trấn Nông Trường Việt Trung btntviettrung Đăng nhập
32 UBND Xã Bắc Trạch UBND Xã Bắc Trạch btbactrach Đăng nhập
33 UBND Xã Cự Nẫm UBND Xã Cự Nẫm btcunam Đăng nhập
34 UBND Xã Đại Trạch UBND Xã Đại Trạch btdaitrach Đăng nhập
35 UBND Xã Đồng Trạch UBND Xã Đồng Trạch btdongtrach Đăng nhập
36 UBND Xã Đức Trạch UBND Xã Đức Trạch btductrach Đăng nhập
37 UBND Xã Hạ Trạch UBND Xã Hạ Trạch bthatrach Đăng nhập
38 UBND Xã Hải Phú UBND Xã Hải Phú bthaiphu Đăng nhập
39 UBND Xã Hòa Trạch UBND Xã Hòa Trạch bthoatrach Đăng nhập
40 UBND Xã Hưng Trạch UBND Xã Hưng Trạch bthungtrach Đăng nhập
41 UBND Xã Lâm Trạch UBND Xã Lâm Trạch btlamtrach Đăng nhập
42 UBND Xã Liên Trạch UBND Xã Liên Trạch btlientrach Đăng nhập
43 UBND Xã Lý Trạch UBND Xã Lý Trạch btlytrach Đăng nhập
44 UBND Xã Mỹ Trạch UBND Xã Mỹ Trạch btmytrach Đăng nhập
45 UBND Xã Nam Trạch UBND Xã Nam Trạch btnamtrach Đăng nhập
46 UBND Xã Nhân Trạch UBND Xã Nhân Trạch btnhantrach Đăng nhập
47 UBND Xã Phú Định UBND Xã Phú Định btphudinh Đăng nhập
48 UBND Xã Sơn Lộc UBND Xã Sơn Lộc btsonloc Đăng nhập
49 UBND Xã Tân Trạch UBND Xã Tân Trạch bttantrach Đăng nhập
50 UBND Xã Tây Trạch UBND Xã Tây Trạch bttaytrach Đăng nhập
51 UBND Xã Thanh Trạch UBND Xã Thanh Trạch btthanhtrach Đăng nhập
52 UBND Xã Thượng Trạch UBND Xã Thượng Trạch btthuongtrach Đăng nhập
53 UBND Xã Trung Trạch UBND Xã Trung Trạch bttrungtrach Đăng nhập
54 UBND Xã Vạn Trạch UBND Xã Vạn Trạch btvantrach Đăng nhập
55 UBND Xã Xuân Trạch UBND Xã Xuân Trạch btxuantrach Đăng nhập
56 UBND Thị Trấn Quy Đạt UBND Thị Trấn Quy Đạt mhquydat Đăng nhập
57 UBND Xã Dân Hoá UBND Xã Dân Hoá mhdanhoa Đăng nhập
58 UBND Xã Hóa Hợp UBND Xã Hóa Hợp mhhoahop Đăng nhập
59 UBND Xã Hóa Phúc UBND Xã Hóa Phúc mhhoaphuc Đăng nhập
60 UBND Xã Hóa Sơn UBND Xã Hóa Sơn mhhoason Đăng nhập
61 UBND Xã Hóa Tiến UBND Xã Hóa Tiến mhhoatien Đăng nhập
62 UBND Xã Hóa Thanh UBND Xã Hóa Thanh mhhoathanh Đăng nhập
63 UBND Xã Hồng Hóa UBND Xã Hồng Hóa mhhonghoa Đăng nhập
64 UBND Xã Minh Hóa UBND Xã Minh Hóa mhminhhoa Đăng nhập
65 UBND Xã Tân Hoá UBND Xã Tân Hoá mhtanhoa Đăng nhập
66 UBND Xã Thượng Hóa UBND Xã Thượng Hóa mhthuonghoa Đăng nhập
67 UBND Xã Trọng Hóa UBND Xã Trọng Hóa mhtronghoa Đăng nhập
68 UBND Xã Trung Hóa UBND Xã Trung Hóa mhtrunghoa Đăng nhập
69 UBND Xã Xuân Hóa UBND Xã Xuân Hóa mhxuanhoa Đăng nhập
70 UBND Xã Yên Hóa UBND Xã Yên Hóa mhyenhoa Đăng nhập
71 UBND Thị trấn Đông Lê UBND Thị trấn Đông Lê thdongle Đăng nhập
72 UBND Xã Cao Quảng UBND Xã Cao Quảng thcaoquang Đăng nhập
73 UBND Xã Châu Hóa UBND Xã Châu Hóa thchauhoa Đăng nhập
74 UBND Xã Đồng Hóa UBND xã Đồng Hoá thdonghoa Đăng nhập
75 UBND Xã Đức Hóa UBND Xã Đức Hóa thduchoa Đăng nhập
76 UBND Xã Hương Hóa UBND Xã Hương Hóa thhuonghoa Đăng nhập
77 UBND Xã Kim Hóa UBND Xã Kim Hóa thkimhoa Đăng nhập
78 UBND Xã Lâm Hóa UBND Xã Lâm Hóa thlamhoa Đăng nhập
79 UBND Xã Lê Hóa UBND Xã Lê Hóa thlehoa Đăng nhập
80 UBND Xã Mai Hóa UBND Xã Mai Hóa thmaihoa Đăng nhập
81 UBND Xã Ngư Hóa UBND Xã Ngư Hóa thnguhoa Đăng nhập
82 UBND Xã Phong Hóa UBND Xã Phong Hóa thphonghoa Đăng nhập
83 UBND Xã Sơn Hóa UBND Xã Sơn Hóa thsonhoa Đăng nhập
84 UBND Xã Tiến Hóa UBND Xã Tiến Hóa thtienhoa Đăng nhập
85 UBND Xã Thạch Hóa UBND Xã Thạch Hóa ththachhoa Đăng nhập
86 UBND Xã Thanh Hóa UBND Xã Thanh Hóa ththanhhoa Đăng nhập
87 UBND Xã Thanh Thạch UBND Xã Thanh Thạch ththanhthach Đăng nhập
88 UBND Xã Thuận Hóa UBND Xã Thuận Hóa ththuanhoa Đăng nhập
89 UBND Xã Văn Hóa UBND Xã Văn Hóa thvanhoa Đăng nhập
90 UBND Phường Bắc Nghĩa Phường Bắc Nghĩa dhbacnghia Đăng nhập
91 UBND Phường Đồng Hải Phường Đồng Hải dhdonghai Đăng nhập
92 UBND Phường Đồng Phú Phường Đồng Phú phuong-dong-phu Đăng nhập
93 UBND Phường Đồng Sơn Phường Đồng Sơn dhdongson Đăng nhập
94 UBND Phường Đức Ninh Đông Phường Đức Ninh Đông dhducninhdong Đăng nhập
95 UBND phường Hải Thành UBND phường Hải Thành dhhaithanh Đăng nhập
96 UBND phường Nam Lý UBND phường Nam Lý dhnamly Đăng nhập
97 UBND Phường Phú Hải Phường Phú Hải dhphuhai Đăng nhập
98 UBND xã Bảo Ninh Xã Bảo Ninh dhbaoninh Đăng nhập
99 UBND xã Đức Ninh Xã Đức Ninh dhducninh Đăng nhập
100 UBND xã Lộc Ninh Xã Lộc Ninh dhlocninh Đăng nhập
101 UBND xã Nghĩa Ninh Xã Nghĩa Ninh dhnghianinh Đăng nhập
102 UBND xã Quang Phú Xã Quang Phú dhquangphu Đăng nhập
103 UBND xã Thuận Đức Xã Thuận Đức dhthuanduc Đăng nhập
104 UBND phường Ba Đồn Phường Ba Đồn bdbadon Đăng nhập
105 UBND Phường Quảng Long Phường Quảng Long bdquanglong Đăng nhập
106 UBND phường Quảng Thọ Phường Quảng Thọ bdquangtho Đăng nhập
107 UBND phường Quảng Phong Phường Quảng Phong bdquangphong Đăng nhập
108 UBND phường Quảng Thuận Phường Quảng Thuận bdquangthuan Đăng nhập
109 UBND phường Quảng Phúc Phường Quảng Phúc bdquangphuc Đăng nhập
110 UBND xã Quảng Tiên Xã Quảng Tiên bdquangtien Đăng nhập
111 UBND xã Quảng Trung Xã Quảng Trung bdquangtrung Đăng nhập
112 UBND xã Quảng Tân Xã Quảng Tân bdquangtan Đăng nhập
113 UBND xã Quảng Hải Xã Quảng Hải bdquanghai Đăng nhập
114 UBND xã Quảng Sơn Xã Quảng Sơn bdquangson Đăng nhập
115 UBND xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc bdquangloc Đăng nhập
116 UBND xã Quảng Thủy Xã Quảng Thủy bdquangthuy Đăng nhập
117 UBND xã Quảng Văn Xã Quảng Văn bdquangvan Đăng nhập
118 UBND xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa bdquanghoa Đăng nhập
119 UBND xã Quảng Minh Xã Quảng Minh bdquangminh Đăng nhập
120 UBND thị trấn Quán Hàu Thị trấn Quán Hàu qnquanghau Đăng nhập
121 UBND Xã An Ninh Xã An Ninh qnanninh Đăng nhập
122 UBND Xã Duy Ninh Xã Duy Ninh qnduyninh Đăng nhập
123 UBND Xã Gia Ninh Xã Gia Ninh qngianinh Đăng nhập
124 UBND xã Hải Ninh Xã Hải Ninh qnhaininh Đăng nhập
125 UBND xã Hàm Ninh Xã Hàm Ninh qnhamninh Đăng nhập
126 UBND xã Hiền Ninh Xã Hiền Ninh qnhienninh Đăng nhập
127 UBND xã Lương Ninh Xã Lương Ninh qnluongninh Đăng nhập
128 UBND xã Tân Ninh Xã Tân Ninh qntanninh Đăng nhập
129 UBND xã Trường Sơn Xã Trường Sơn qntruongson Đăng nhập
130 UBND xã Trường Xuân Xã Trường Xuân qntruongxuan Đăng nhập
131 UBND xã Vạn Ninh Xã Vạn Ninh qnvanninh Đăng nhập
132 UBND xã Vĩnh Ninh Xã Vĩnh Ninh qnvinhninh Đăng nhập
133 UBND xã Võ Ninh Xã Võ Ninh qnvoninh Đăng nhập
134 UBND xã Xuân Ninh Xã Xuân Ninh qnxuanninh Đăng nhập
135 UBND thị trấn Kiến Giang Thị trấn Kiến Giang ltkiengiang Đăng nhập
136 UBND thị trấn Nông Trường Lệ Ninh Thị trấn Nông trường Lệ Ninh ltntleninh Đăng nhập
137 UBND xã An Thủy Xã An Thủy ltanthuy Đăng nhập
138 UBND xã Dương Thủy Xã Dương Thủy ltduongthuy Đăng nhập
139 UBND xã Hoa Thủy Xã Hoa Thủy lthoathuy Đăng nhập
140 UBND xã Hồng Thủy Xã Hồng Thủy lthongthuy Đăng nhập
141 UBND xã Hưng Thủy Xã Hưng Thủy lthungthuy Đăng nhập
142 UBND xã Kim Thủy Xã Kim Thủy ltkimthuy Đăng nhập
143 UBND xã Lâm Thủy Xã Lâm Thủy ltlamthuy Đăng nhập
144 UBND xã Liên Thủy Xã Liên Thủy ltlienthuy Đăng nhập
145 UBND xã Lộc Thủy Xã Lộc Thủy ltlocthuy Đăng nhập
146 UBND xã Mai Thủy Xã Mai Thủy ltmaithuy Đăng nhập
147 UBND xã Mỹ Thủy Xã Mỹ Thủy ltmythuy Đăng nhập
148 UBND xã Ngân Thủy Xã Ngân Thủy ltnganthuy Đăng nhập
149 UBND xã Ngư Thủy Xã Ngư Thủy ltnguthuy Đăng nhập
150 UBND xã Ngư Thủy Bắc Xã Ngư Thủy Bắc ltnguthuybac Đăng nhập
151 UBND xã Phong Thủy Xã Phong Thủy ltphongthuy Đăng nhập
152 UBND xã Phú Thủy Xã Phú Thủy ltphuthuy Đăng nhập
153 UBND xã Sen thủy Xã Sen Thủy ltsenthuy Đăng nhập
154 UBND xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy ltsonthuy Đăng nhập
155 UBND xã Tân Thủy Xã Tân Thủy lttanthuy Đăng nhập
156 UBND xã Thái Thủy Xã Thái Thủy ltthaithuy Đăng nhập
157 UBND xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy ltthanhthuy Đăng nhập
158 UBND xã Trường Thủy Xã Trường Thủy lttruongthuy Đăng nhập
159 UBND xã Xuân Thủy Xã Xuân Thủy ltxuanthuy Đăng nhập
160 Phòng Nội vụ Thị xã Ba Đồn Phòng Nội vụ Thị xã Ba Đồn qbtxbdnv Đăng nhập
161 UBND tỉnh Quảng Bình Quản trị quantri Đăng nhập
162 Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới Phòng Nội vụ TP Đồng Hới qbdonghoipnoivu Đăng nhập
163 UBND Phường Bắc Lý UBND phường Bắc Lý qbtpdhbacly Đăng nhập
164 Sở Y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Bình qbsoyte Đăng nhập
165 Sở Nội Vụ Hồ Quyết Thắng snv_hoquyetthang Đăng nhập
166 Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh qbdukdn Đăng nhập
167 Văn phòng Tỉnh ủy Văn phòng Tỉnh ủy qbvanphong Đăng nhập
168 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy qbbantochuc Đăng nhập
169 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qbbantuyengiao Đăng nhập
170 Ban Dân vận Tỉnh ủy Ban Dân vận Tỉnh ủy qbbandanvan Đăng nhập
171 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy qbubkt Đăng nhập
172 Ban Nội chính Tỉnh ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy qbbannoichinh Đăng nhập
173 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh qbdukcoquan Đăng nhập
174 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh qbbanbvsk Đăng nhập
175 Báo Quảng Bình Báo Quảng Bình qbbao Đăng nhập
176 Trường Chính trị tỉnh Trường Chính trị tỉnh qbtruongct Đăng nhập
177 Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình qbkbnn Đăng nhập
178 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên Cục Dự trữ Quốc gia Bình Trị Thiên qbcucdutruqgbtt Đăng nhập
179 Cục Thuế Quảng Bình Cục Thuế Quảng Bình qbcucthue Đăng nhập
180 Cục Hải quan Quảng Bình Cục Hải quan Quảng Bình qbcuchq Đăng nhập
181 Quỹ Phát triển đất tỉnh Quỹ Phát triển đất tỉnh qbquyptdat Đăng nhập
182 Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới qbbqldamtdh Đăng nhập
183 Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) Ban Quản lý Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) qbbdaptnt Đăng nhập
184 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qbsonnptnt Đăng nhập
185 Cục Quản lý thị trường Quảng Bình Cục Quản lý thị trường Quảng Bình qbcucqltt Đăng nhập
186 Sở Giao thông - Vận tải Sở Giao thông - Vận tải qbsogiaothong Đăng nhập
187 Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình qbcangvuhh Đăng nhập
188 Sở Công Thương Sở Công Thương qbsocongthuong Đăng nhập
189 Sở Xây dựng Sở Xây dựng qbsoxd Đăng nhập
190 Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường qbsotnmt Đăng nhập
191 Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông qbsotttt Đăng nhập
192 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh qbbanqlkhukt Đăng nhập
193 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh qbbanqlxdct Đăng nhập
194 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qbubmttq Đăng nhập
195 Liên đoàn Lao động tỉnh Liên đoàn Lao động tỉnh qbliendoanld Đăng nhập
196 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qbhlhpn Đăng nhập
197 Hội Nông dân Hội Nông dân qbhoind Đăng nhập
198 Tỉnh Đoàn Tỉnh Đoàn qbtinhdoan Đăng nhập
199 Hội Cựu chiến binh tỉnh Hội Cựu chiến binh tỉnh qbhoiccb Đăng nhập
200 Trạm giam Đồng Sơn Trạm giam Đồng Sơn qbtramgiamds Đăng nhập
201 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh qbvksnd Đăng nhập
202 Sở Tư pháp Sở tư pháp qbsotuphap Đăng nhập
203 Công an tỉnh Công an tỉnh qbcongantinh Đăng nhập
204 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh qbbochqs Đăng nhập
205 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh qbbochbdbienphong Đăng nhập
206 Toà án nhân dân tỉnh Toà án nhân dân tỉnh qbtand Đăng nhập
207 Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Cục thi hành án dân sự tỉnh qbcucthihanhan Đăng nhập
208 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 qbdoankt Đăng nhập
209 Sở khoa học và công nghệ Sở khoa học và công nghệ qbsokhoahoc Đăng nhập
210 Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh qbvpdoan Đăng nhập
211 Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ qbsoongoaivu Đăng nhập
212 Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư qbsokhdt Đăng nhập
213 Văn phòng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh qbvpubnd Đăng nhập
214 Ban Dân tộc Ban Dân tộc qbbandt Đăng nhập
215 Cục Thống kê Cục Thống kê qbcucthongke Đăng nhập
216 BQL vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng BQL vườn QG Phong Nha – Kẻ Bàng qbbqlphongnha Đăng nhập
217 Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo qbsogiaoduc Đăng nhập
218 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới qbbvhuunghidh Đăng nhập
219 Sở Văn hóa và Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao qbsovhtt Đăng nhập
220 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qbsolaodong Đăng nhập
221 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh qbbhxh Đăng nhập
222 Sở Du lịch Sở Du lịch qbsodulich Đăng nhập
223 Đài phát thanh – Truyền hình Quảng Bình Đài phát thanh – Truyền hình Quảng Bình qbdaiptth Đăng nhập
224 Sở Nội Vụ Phạm Trung Kiên svn_phamtrungkien Đăng nhập
225 UBND xã Cam Thủy UBND xã Cam Thủy qbltcamthuy Đăng nhập
226 Phòng Nội vụ huyện Lệ Thuỷ Phòng Nội vụ huyện Lệ Thuỷ qbltpnoivu Đăng nhập
227 Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh Phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh qbqnpnoivu Đăng nhập
228 Phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch Phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch qbqtpnoivu Đăng nhập
229 Phòng Nội vụ huyện Tuyên Hoá Phòng Nội vụ huyện Tuyên Hoá qbthpnoivu Đăng nhập
230 Phòng Nội vụ Huyện Minh Hoá Phòng Nội vụ Huyện Minh Hoá qbmhpnoivu Đăng nhập
231 Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch qbbtpnoivu Đăng nhập
232 Sở Nội Vụ Lê Mạnh Sơn snv_lemanhson Đăng nhập
233 Sở Nội Vụ Trương Thị Ngọc snv_truongthingoc Đăng nhập
234 Sở Nội Vụ Dương Thị Minh Lý snv_duongthiminhly Đăng nhập
235 Sở Nội Vụ Nguyễn Thị Thương snv_nguyenthithuong Đăng nhập
236 Sở Nội Vụ Văn phòng sở nội vụ snv_vanphong Đăng nhập
237 Hội Người cao tuổi tỉnh Hội Người cao tuổi tỉnh qbhoinct Đăng nhập
238 Hội Doanh nghiệp tỉnh Hội Doanh nghiệp tỉnh qbhoidntinh Đăng nhập
239 Hội Khuyến học tỉnh Hội Khuyến học tỉnh qbhoikhuyenhoc Đăng nhập
240 Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Phú, thành phố Đồng Hới Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Phú, thành phố Đồng Hới qbquydongphu Đăng nhập
241 Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Liên minh các Hợp tác xã tỉnh qblienminhhtx Đăng nhập
242 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh qblhhoikhoahoc Đăng nhập
243 Hội Luật gia tỉnh Hội Luật gia tỉnh qbluatgia Đăng nhập
244 Hội Người mù tỉnh Hội Người mù tỉnh qbhoinguoimu Đăng nhập
245 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh qbhoichatdocdacam Đăng nhập
246 Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh qbhoicuutnxp Đăng nhập
247 Hội Làm vườn tỉnh Hội Làm vườn tỉnh qbhoilamvuon Đăng nhập
248 Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh qbhoilienhieptn Đăng nhập
249 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh qbhoibtnguoitantat Đăng nhập
250 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh qbhoichuthapdo Đăng nhập
251 Hội Nhà báo tỉnh Hội Nhà báo tỉnh qbhoinhabao Đăng nhập
252 Hội Đông y tỉnh Hội Đông y tỉnh qbhoidongy Đăng nhập
253 Trường Cao đẳng Luật Miền Trung Trường Cao đẳng Luật Miền Trung qbtruongcdluatmt Đăng nhập
254 Trường Trung cấp Nghề Bình Minh Trường Trung cấp Nghề Bình Minh qbtruongtcnghebm Đăng nhập
255 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình qbtruongcdyte Đăng nhập
256 Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình Trường Cao đẳng Nghề Quảng Bình qbtruongcdnghe Đăng nhập
257 Trường Cao đẳng Công - Nông nghiệp Quảng Bình Trường Cao đẳng Công - Nông nghiệp Quảng Bình qbtruongcdcnnghiep Đăng nhập
258 Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 Trường Trung cấp Du lịch - Công nghệ số 9 qbtruongtcdulich Đăng nhập
259 Bưu điện Quảng Bình Bưu điện Quảng Bình qbbuudien Đăng nhập
260 Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình qbctybvnhantho Đăng nhập
261 Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Bình Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Bình qbctybhpjico Đăng nhập
262 Truyền tải điện Quảng Bình Truyền tải điện Quảng Bình qbtruyentaidien Đăng nhập
263 Công ty Bảo hiểm Quảng Bình Công ty Bảo hiểm Quảng Bình qbtybh Đăng nhập
264 Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh qbquyvanninh Đăng nhập
265 Công ty Bảo Minh Quảng Bình Công ty Bảo Minh Quảng Bình qbctybaominh Đăng nhập
266 Công ty Điện lực Quảng Bình Công ty Điện lực Quảng Bình qbctydienluc Đăng nhập
267 Quỹ tín dụng nhân dân Đức Ninh, thành phố Đồng Hới Quỹ tín dụng nhân dân Đức Ninh, thành phố Đồng Hới qbquyducninh Đăng nhập
268 Viễn thông Quảng Bình Viễn thông Quảng Bình qbvienthong Đăng nhập
269 Cảng Hàng không Đồng Hới Cảng Hàng không Đồng Hới qbcanghangk Đăng nhập
270 Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Lý, thành phố Đồng Hới Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Lý, thành phố Đồng Hới qbquybacly Đăng nhập
271 Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Quảng Bình Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Quảng Bình qbtdvienthongqd Đăng nhập
272 Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Bình qbttkdvnpt Đăng nhập
273 Quỹ tín dụng nhân dân Nam Lý, thành phố Đồng Hới Quỹ tín dụng nhân dân Nam Lý, thành phố Đồng Hới qbquynamly Đăng nhập
274 Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh qbquyxuanninh Đăng nhập
275 Quỹ tín dụng nhân dân An Ninh, huyện Quảng Ninh Quỹ tín dụng nhân dân An Ninh, huyện Quảng Ninh qbquyanninh Đăng nhập
276 Quỹ tín dụng nhân dân Gia Ninh, huyện Quảng Ninh Quỹ tín dụng nhân dân Gia Ninh, huyện Quảng Ninh qbquygianinh Đăng nhập
277 Quỹ tín dụng nhân dân Mai Thủy, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân Mai Thủy, huyện Lệ Thủy qbquymaithuy Đăng nhập
278 Quỹ tín dụng nhân dân An Thủy, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân An Thủy, huyện Lệ Thủy qbquyanthuy Đăng nhập
279 Công ty TNHH MTV Lâm - Công nghiệp Bắc Quảng Bình Công ty TNHH MTV Lâm - Công nghiệp Bắc Quảng Bình qbctylamcnbac Đăng nhập
280 Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy qbquyxuanthuy Đăng nhập
281 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình qbctycpduongsat Đăng nhập
282 Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân Liên Thủy, huyện Lệ Thủy qbquylienthuy Đăng nhập
283 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình qbctyxoso Đăng nhập
284 Công ty Cổ phần Việt Trung Công ty Cổ phần Việt Trung qbctycpviettrung Đăng nhập
285 Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy qbquythanhthuy Đăng nhập
286 Công ty TNHH MTV Lâm - Công nghiệp Long Đại Công ty TNHH MTV Lâm - Công nghiệp Long Đại qbctylamcnlongdai Đăng nhập
287 Quỹ tín dụng nhân dân Kiến Giang, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân Kiến Giang, huyện Lệ Thủy qbquyndkiengiang Đăng nhập
288 Công ty Xăng dầu Quảng Bình Công ty Xăng dầu Quảng Bình qbctyxangdau Đăng nhập
289 Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy, huyện Lệ Thủy Quỹ tín dụng nhân dân Phú Thủy, huyện Lệ Thủy qbquyphuthuy Đăng nhập
290 Công ty Cổ phần Lệ Ninh Công ty Cổ phần Lệ Ninh qbctyleninh Đăng nhập
291 Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch, huyện Bố Trạch qbquyvantrach Đăng nhập
292 Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch, huyện Bố Trạch qbquynhantrach Đăng nhập
293 Quỹ tín dụng nhân dân Đại Trạch, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Đại Trạch, huyện Bố Trạch qbquydaitrach Đăng nhập
294 Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Trạch, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Bắc Trạch, huyện Bố Trạch qbquybactrach Đăng nhập
295 Ngân hàng No và PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Ngân hàng No và PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình qbnhnnptnttinh Đăng nhập
296 Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch, huyện Bố Trạch qbquyhatrach Đăng nhập
297 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình qbnhhtxvietnam Đăng nhập
298 Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch qbquyntviettrung Đăng nhập
299 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Bình qbnhnhanuoc Đăng nhập
300 Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn qbquyquangthuan Đăng nhập
301 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình qbnhchinhsachxh Đăng nhập
302 Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Quảng Bình qbnhpt Đăng nhập
303 Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn qbquyquangtho Đăng nhập
304 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Quảng Bình qbnhsaigonthuongtin Đăng nhập
305 Quỹ tín dụng nhân dân Hải Phú, huyện Bố Trạch Quỹ tín dụng nhân dân Hải Phú, huyện Bố Trạch qbquyhaiphu Đăng nhập
306 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình qbnhdtptvietnam Đăng nhập
307 HTX Mây tre đan Quảng Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch HTX Mây tre đan Quảng Tiến, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch qbhtxquangtien Đăng nhập
308 Ngân hàng No và PTNT Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình Ngân hàng No và PTNT Việt Nam Chi nhánh Bắc Quảng Bình qbnhnnptntcnbac Đăng nhập
309 HTX Dịch vụ Thương mại Thống Nhất, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn HTX Dịch vụ Thương mại Thống Nhất, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn qbhtxtmthongnhat Đăng nhập
310 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình qbnhcongthuong Đăng nhập
311 HTX SXKD rượu làng nghề Võ Xá, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh HTX SXKD rượu làng nghề Võ Xá, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxvoxa Đăng nhập
312 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình qbnhngoaithuong Đăng nhập
313 HTX DVTM Đồng Phú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới HTX DVTM Đồng Phú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới qbhtxdongphu Đăng nhập
314 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng Bình Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Bắc Quảng Bình qbnhdtptcnbac Đăng nhập
315 HTX Dịch vụ sản xuất mây xiên Quảng Phương, huyện Quảng Trạch HTX Dịch vụ sản xuất mây xiên Quảng Phương, huyện Quảng Trạch qbhtxquangphuong Đăng nhập
316 Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Quảng Bình qbnhquandoi Đăng nhập
317 HTX Ô tô vận tải hành khách Kiến Giang, huyện Lệ Thủy HTX Ô tô vận tải hành khách Kiến Giang, huyện Lệ Thủy qbhtxvtkiengiang Đăng nhập
318 Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Quảng Bình qbnhbaca Đăng nhập
319 HTX Bánh mè xát Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch HTX Bánh mè xát Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch qbhtxtanan Đăng nhập
320 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Quảng Bình Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Quảng Bình qbnhpthcm Đăng nhập
321 HTX Mây tre đan Vân Sơn, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa HTX Mây tre đan Vân Sơn, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa qbhtxvanson Đăng nhập
322 Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình qbctyduocpham Đăng nhập
323 HTX Sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh HTX Sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxsxchebienhaininh Đăng nhập
324 Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh qbctytruongthinh Đăng nhập
325 HTX Chăn nuôi tổng hợp sạch Nam Hồng Quảng, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch HTX Chăn nuôi tổng hợp sạch Nam Hồng Quảng, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch qbhtxnamhongquang Đăng nhập
326 Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải qbctysonhai Đăng nhập
327 HTX Chế biến nông sản Trường Thủy, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch HTX Chế biến nông sản Trường Thủy, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch qbhtxnstruongthuy Đăng nhập
328 Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco Công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây dựng Cosevco qbctycosevco Đăng nhập
329 Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình qbctydulichsaigon Đăng nhập
330 HTX SXKD DVNN Phú Xá, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới HTX SXKD DVNN Phú Xá, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới qbhtxphuxa Đăng nhập
331 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình qbctybiahanoi Đăng nhập
332 HTX SXKD DVNN Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh HTX SXKD DVNN Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxthongnhat Đăng nhập
333 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình qbctyvlxd Đăng nhập
334 HTX SXKD DVNN Vạn Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh HTX SXKD DVNN Vạn Phúc, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxvanphuc Đăng nhập
335 Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Bình Lợi qbctybinhloi Đăng nhập
336 HTX SXKD DVNN Vạn Hải, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh HTX SXKD DVNN Vạn Hải, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxvanhai Đăng nhập
337 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 494 qbcty494 Đăng nhập
338 HTX NN Minh Trung, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh HTX NN Minh Trung, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxminhtrung Đăng nhập
339 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 483 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 483 qbcty483 Đăng nhập
340 HTX SXKD DVNN Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh HTX SXKD DVNN Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh qbhtxhienvinh Đăng nhập
341 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình qbctycongtrinhthuyloi Đăng nhập
342 HTX SXKD DVNN Phú Hải, phường Phú Hải, TP Đồng Hới HTX SXKD DVNN Phú Hải, phường Phú Hải, TP Đồng Hới qbhtxphuhai Đăng nhập
343 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình qbctycapnuoc Đăng nhập
344 HTX SXKD DVNN Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới HTX SXKD DVNN Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới qbhtxphuongxuan Đăng nhập
345 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình qbctycpmtptdothi Đăng nhập
346 HTX NN Thống Nhất Đồng Phú, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới HTX NN Thống Nhất Đồng Phú, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới qbhtxthongnhatdongphu Đăng nhập
347 HTX SXKD DVNN Nam Lý, phường Nam Lý, TP Đồng Hới HTX SXKD DVNN Nam Lý, phường Nam Lý, TP Đồng Hới qbhtxnamly Đăng nhập
348 Công ty Cổ phần Đường thủy Quảng Bình Công ty Cổ phần Đường thủy Quảng Bình qbctyduongthuy Đăng nhập
349 HTX SXKD DVNN Bắc Lý, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới HTX SXKD DVNN Bắc Lý, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới qbhtxbacly Đăng nhập
350 Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình qbctysuachuadb Đăng nhập
351 HTX SXKD DVNN Đức Ninh, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới HTX SXKD DVNN Đức Ninh, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới qbhtxducninh Đăng nhập
352 Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và XDTH II Quảng Bình Công ty Cổ phần Sửa chữa đường bộ và XDTH II Quảng Bình qbctysuachuadb2 Đăng nhập
353 HTX DVNN Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới HTX DVNN Hữu Cung, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới qbhtxduucung Đăng nhập
354 HTX SXKD DVNN Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxxuanbo Đăng nhập
355 HTX SXKD DVNN Lộc Đại, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới HTX SXKD DVNN Lộc Đại, xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới qbhtxlocdai Đăng nhập
356 HTX SXKD DVNN Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxthuongphong Đăng nhập
357 HTX SXKD DVNN Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxdaiphong Đăng nhập
358 HTX SXKD DVNN Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxtuyloc Đăng nhập
359 HTX SXKD DVNN Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxquyhau Đăng nhập
360 HTX SXKD DVNN Mỹ Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Mỹ Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxmylocha Đăng nhập
361 HTX SXKD DVNN Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxmylocthuong Đăng nhập
362 HTX SXKD DVNN Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxlocan Đăng nhập
363 HTX SXKD DVNN Bình Minh, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Bình Minh, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxbinhminh Đăng nhập
364 HTX SXKD DVNN Thạch Bàn, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Thạch Bàn, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxthachban Đăng nhập
365 HTX SXKD DVNN Tam Hương, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Tam Hương, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxtamhuong Đăng nhập
366 HTX SXKD DVNN Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Mai Hạ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxmaiha Đăng nhập
367 HTX SXKD DVNN Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy HTX SXKD DVNN Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy qbhtxdongthanh Đăng nhập
368 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh qbctycpsonggianh Đăng nhập
369 Trường Đại học Quảng Bình Trường Đại học Quảng Bình qbtruongdh Đăng nhập
370 UBND tỉnh Quảng Bình Hồ Quyết Thắng ub_hoquyetthang Đăng nhập
371 UBND tỉnh Quảng Bình Phạm Trung Kiên ub_phamtrungkien Đăng nhập
372 UBND tỉnh Quảng Bình Lê Mạnh Sơn ub_lemanhson Đăng nhập
373 UBND tỉnh Quảng Bình Trương Thị Ngọc ub_truongthingoc Đăng nhập
374 UBND tỉnh Quảng Bình Dương Thị Minh Lý ub_duongthiminhly Đăng nhập
375 UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Thương ub_nguyenthithuong Đăng nhập
376 UBND Xã Phúc Trạch UBND Xã Phúc Trạch btphuctrach Đăng nhập
377 UBND tỉnh Quảng Bình Võ Thị Vân Hà ub_vothivanha Đăng nhập
378 Sở Nội Vụ Võ Thị Vân Hà snv_vothivanha Đăng nhập